ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З КУПІВЛІ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ (далі – «Договір»)
м. Вишневе «___» _____________ 2019 року
ТОВ «ВАСЕДА», далі – «Виконавець», в особі Директора Борисюк Н. П., що діє на підставі Статуту, з одного боку, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір публічної оферти щодо про надання послуг з купівлі, збереження та проведення вакцинації (далі – «Договір») на нижчевикладених умовах:
1. ТЕРМІНИ
1.1. Послуга – перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.
1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою vaseda.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.
1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору та додаткових угод до нього. Акцепт здійснюється, шляхом вибору пункту «Згоден з умовами» заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети (шаблон Анкети у Додатку No1), примірник якого знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця.
1.5. Пацієнт – фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі та підписала Анкету.
1.6. Виконавець – ТОВ «ВАСЕДА», що отримала від Пацієнтів, які приєднались до цього публічного Договору, дозвіл на використання, розміщення та обробку персональних/особистих даних в онлайн – сервісі.
1.7. Сторони – Пацієнт та Виконавець.
1.8. Початок дії Договору – момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було розпочато, шляхом Прийняття/ Акцептування умов Договору Пацієнтом.
1.9. Щеплення – вакцинація, метод профілактики інфекційних захворювань.
1.10. Правила обслуговування – вважаються додатком до Договору, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Пацієнтом, з іншої, з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг та Привілеїв.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Пацієнтом, з іншої, а разом іменуються – Сторони, з додатковими угодами до нього.
2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатковими угодами до нього, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту Послугу, а Пацієнт зобов’язується прийняти її. Послуга, яку надає Виконавець в себе включає:
2.2.1. купівлю вакцини за замовленням Пацієнта, оформленого відповідно до вимог цього Договору;
2.2.2. належне збереження придбаної вакцини відповідно до умов чинного законодавства України та з урахуванням спеціальних Правил збереження, транспортуванням та використання вакцини;
2.2.3. огляд лікарем Пацієнта перед проведенням процедури вакцинації та надання рекомендацій;
2.2.4. проведення самої процедури вакцинації уповноваженим лікарем (чи медичною сестрою). Зауваження аналогічно пп.2.1.3, 2.1.4 Договору на вакцинацію
2.2.5. Послуга надається на підставі цього Договору, Правил обслуговування, Положення «Про організацію і проведення профілактичних щеплень МОЗ України» від 11.08.2014 No 551, Положення «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологіч […]» МОЗ України від 16.09.2011 No 595, Положення «Про організацію і проведення профілактичних щеплень МОЗ України» від 11.08.2014 No 551 та з урахуванням інших чинних нормативно-правових актів України.
2.3. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил обслуговування є Акцепт Пацієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил обслуговування.
2.3.1. Для отримання Послуги вказаної в п. 2.2. цього Договору Пацієнт зобов’язаний оплатити її, шляхом внесення передплати у розмірі 100% (ста відсотків) її вартості, на рахунок ТОВ «ВАСЕДА» шляхом перерахування коштів з банківської картки /особового рахунку на рахунок _______________________________________. Підтвердженням оплати буде вважатись надходження повідомлення у Виконавця про перерахування коштів.
2.4. Виконавець надає Послугу, використовуючи мережу Інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.
2.5. Місцем надання Послуги вважається місцезнаходження Виконавця та його відокремлених підрозділів (адреса: _________________________________________). 2.6. Послуга надається протягом терміну, обумовленому з пацієнтом, але не пізніше 3- х місяців з моменту здійснення передоплати чи до моменту закінчення строку придатності використання вакцини (що наступає раніше).
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Пацієнт має право:
3.1.1. Отримати належним чином та в строк Послугу від Виконавця визначену в п. 2.2. цього Договору
3.1.2. Користуватися Послугою протягом всього строку їх дії, в тому числі відповідно до умов даного Договору та умов, що містяться в інших додатках до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.
3.1.3. Користуватися всіма Привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Пацієнта надання Послуги.
3.1.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданої ним Послуги, а також іншу пов’язану з ними інформацію.
3.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуги.
3.2. Пацієнт зобов’язується:
3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта, в тому числі для заповнення Анкети.
3.2.2. Не допускати користування Послугою сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та додаткових угод.
3.2.3. При зверненні до Виконавця за наданням Послуги, не порушувати вимог чинного законодавства України, не використовувати результати надання Послуга у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.
3.2.4. Оплатити Послугу Виконавця визначену в п. 2.2. цього Договору належним чином. 3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Залучати третіх осіб для надання Послуги, які мають необхідну кваліфікацію.
3.3.2. Перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов цього Договору та Правил обслуговування.
3.3.3. Призупинити надання Послуги Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом умов Договору та Правил обслуговування, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Пацієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил обслуговування.
3.3.4. Відмовити Пацієнту у наданні Послуги та припинити дію цього Договору.
3.3.5. Вимагати від Пацієнта виконання умов цього Договору та Правил обслуговування. 3.3.6. Використовувати адресу електронної пошти, зазначену Пацієнтом для направлення листів та повідомлень Пацієнту. 3.4. Виконавець зобов’язується:
3.4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуги належної якості відповідно до цього Договору та Правил обслуговування.
3.4.2. Надавати Пацієнту Послугу з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів, принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації.
3.4.3. Надавати Пацієнту Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.
3.4.4. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуги.
3.4.5. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта щодо покращення та якості надання Послуги.
4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Порядок врегулювання спорів:
4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуги Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил обслуговування, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.
4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Пацієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, тобто протягом 25 (двадцяти п’яти) днів з моменту отримання претензії від Пацієнта), з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку, з урахуванням вимог чинного законодавства України, в органах судової влади за місцезнаходженням Виконавця.
4.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються положення законодавства України.
4.2. Додаткові положення:
4.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуги, що надається Виконавцем, протягом оплаченого терміну надання Послуги. 4.2.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом.
4.2.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та можуть направлятися у вигляді листів на адресу електронної пошти Пацієнта, зазначену в Анкеті. 4.2.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
4.2.5. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.
4.2.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.
5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).
5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.
5.5. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуги неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної Послуги, оплаченої Пацієнтом або третьою стороною.
5.6. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.
5.7. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати небажані для Пацієнта матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Пацієнта, і не несе ніякої відповідальності.
5.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1. Договір є публічним і діє до повного виконання сторонами зобов’язань згідно договору, але не більше 3-х місяців з моменту підписання чи до моменту закінчення строку придатності використання вакцини (що наступає раніше).
6.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.
6.3. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:
6.3.1. за вимогою Пацієнта, при цьому останній зобов’язаний не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це Виконавця, але сума сплачених коштів в порядку п. 2.5 цього Договору, за Послугу визначену в п. 2.2. цього Договору не підлягають поверненню Пацієнту;
6.3.2. за рішенням суду;
6.3.3. у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;
6.3.4. у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику;
6.3.5. у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Пацієнта про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правил обслуговування, затверджених Виконавцем та оприлюднених сайті Виконавця.
7.2. Підписуючи та заповнивши Анкету Пацієнт надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті для цілей, пов’язаних з наданням Послуги та в межах, визначених законодавством України.
7.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.
7.4. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Пацієнт, який отримує Послугу.
7.5. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.
7.6. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.
7.7. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.
8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАСЕДА»
ЄДРПОУ 38750244
IBAN   UA 71 322669 00000 26001300378285
АТ «Ощадбанк» , МФО 322669

IBAN UA 77 321842 00000 26007053027482
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 321842

Адреса: 08134, Київська обл., м.Вишневе, вул.Святошинська, буд.27-а, приміщ.9

Директор  Борисюк Наталія Павлівна
м. Вишневе
ДОДАТОК No1
ДО ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З КУПІВЛІ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ
«___» _____________ 2019 року
Анкета клієнта
Прізвище ______________________________________________________________
Ім’я ____________________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________________ Дата народження _________________________________________________________ Контактна інформація:
Телефон _______________________________________________________________ E-mail _________________________________________________________________